برنامۀ دورۀ جدید کلاس های نرم افزارسال 97  متعاقبا اعلام می شود و برنامه  در این قسمت قرار خواهد گرفت.