دانشجویان گرامی ؛

زمان بندی آزمون های آزمایشی 8+2 به شرح جدول زیر می باشد :