دانشجویان گرامی ؛

زمان بندی آزمون های آزمایشی 6+4 به شرح جدول زیر می باشد :