برنامۀ دورۀ جدید این کلاس ها متعاقبا (پس از اعلام برنامۀ آزمون) در این قسمت قرار خواهد گرفت.