مقاومت مصالح (ویرایش جدید)


مولف:گروه مولفین

تحت نظارت علمی دکتر نادر فنائی

ویرایشگر: گروه ویراستاران
تعداد صفحات: 684
(همراه با آزمون اردیبهشت 97)

قیمت : 1380000 ریال

مبلغ با تخفیف : 1242000 ریال

0