بستۀ آموزشی جامدات


مولف: گروه مولفین زبان و جامدات سری عمران

شامل کتاب های: زبان تخصصی، مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها جلد 1و2

قیمت : 4380000 ریال

مبلغ با تخفیف : 3723000 ریال

0